Stratan și Tcaci v. Republica Moldova

     La 27 iunie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Stratan şi Tcaci v. Republica Moldova (nr. 12744/15).
În speță, reclamanții Raisa Stratan şi Gheorghe Tcaci s-au plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), precum şi în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ca urmare a admiterii arbitrare a unei cereri de revizuire tardivă, care a generat anularea, de către instanțele naționale, a unei hotărâri în favoarea acestora.
În urma comunicării prezentei cereri Guvernului, Agentul guvernamental a depus o cerere de revizuire în vederea remedierii pretinselor încălcări. La 21 martie 2018 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, constatând încălcarea drepturilor reclamanților prevăzute de Articolului 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, și a casat deciziile pronunțate în defavoarea acestora.
Ulterior, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care Guvernul se obliga să achite reclamanților suma globală de 1500 de euro pentru prejudiciul provocat acestora pentru încălcarea drepturilor lor. Deși reclamanții și-au exprimat dezacordul cu privire la cuantumul despăgubirii propuse de către Guvern, aceștia solicitând suma de 5000 de euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral, Curtea a considerat că declarația unilaterală prezentată de către Guvern a conținut clauze rezonabile. Din acest considerent, Curtea a luat act de declarația unilaterală a Guvernului și a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenție. Cu toate acestea, în baza Articolului 43 § 1 din Regulamentul Curții, Curtea a acordat suplimentar reclamanților suma de 500 euro pentru costuri şi cheltuieli.
Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie