Romanenco v. Republica Moldova, Daniliuc v. Republica Moldova, Business-Investiții pentru Toți S.A. și Lux Edem Consulting S.R.L. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziilor a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 15 aprilie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizii de radiere de pe rol, inter alia, în cauzele Romanenco v. Republica Moldova (nr. 39107/14), Daniliuc v. Republica Moldova (nr. 16137/15) și Business-Investiții pentru Toți S.A. și Lux Edem Consulting S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 70038/14).

În cauza Romanenco, reclamanta s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. În particular, reclamanta s-a plâns că evacuarea sa și a familiei sale, în absența unui temei juridic, a constituit o încălcare a dreptului său la respectarea domiciliului și a bunurilor sale. De asemenea, reclamanta s-a plâns că procesul de judecată în urma căruia familia sa fusese evacuată din imobilul litigios s-a desfășurat cu încălcarea Articolului 6 din Convenție, deoarece ea nu a fost atrasă în calitate de parte în proces. Guvernul a informat Curtea că, în urma unei proceduri de revizuire inițiate în fața Curții Supreme de Justiție, situația reclamantei a fost remediată.

În cauza Daniliuc, reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenție. În particular, el a pretins că nu beneficiase de un proces echitabil la nivel național, care ar fi soluționat interesele sale cu caracter civil. De asemenea, el s-a plâns de încălcarea dreptului la respectarea bunurilor sale din cauza anulării unei hotărâri judecătorești definitive adoptate în favoarea sa, în contextul unui litigiu de muncă. După comunicarea cererii, Guvernul a inițiat o procedură de revizuire în fața Curții Supreme de Justiție în vederea remedierii încălcării dreptului reclamantului, soluționată – în cele din urmă – în favoarea reclamantului.

În cauza Business-Investiții pentru Toți S.A. și Lux Edem Consulting S.R.L., societățile reclamante s-au plâns în fața Curții de încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție, pretinzând că nu ar fi beneficiat de un proces echitabil în fața Curții Supreme de Justiție, deoarece, în decizia sa irevocabilă, instanța supremă se bazase pe un argument la care acestea nu putuseră obiecta. După comunicarea cererii, Guvernul a inițiat o procedură de revizuire în fața Curții Supreme de Justiție în vederea remedierii pretinselor încălcări, soluționată – în cele din urmă – în favoarea companiilor reclamante.

Guvernul a prezentat Curții câte o declarație unilaterală în fiecare cauză în parte, prin care a explicat modalitatea de remediere a drepturilor reclamanților. Deși ultimii au obiectat și au cerut Curții să respingă declarațiile unilaterale, Curtea a notat că respectivele declarații conțineau clauze rezonabile și a radiat cererile de pe rolul său.

Actualmente deciziile sunt disponibile în limba engleză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie