Mocanu și alții v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 26 iunie 2018,Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea cu privire la cauza Mocanu și alții v. Republica Moldova (cererea nr. 8141/07)[1]cu privire la fondul cauzei, constatând că autoritățile naționale nu au respectat etapele prevăzute de lege atunci când deciseseră exproprierea reclamanților Victor Mocanu, Pavel Răducanu și Semion Mititelu de terenurile lor agricole. În consecință, reclamanților le-a fost încălcat dreptul la respectarea proprietății, prevăzut de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”). Ea a rezervat aplicarea Articolului 41 din Convenție pentru o procedură ulterioară.

La 9 martie 2021 Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în prezenta cauză.Guvernul a încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei cu Vera Braghiș, fiica celui de-al doilea reclamant (defunct), și cu reclamantul Semion Mititelu, acceptate de către Curte.Considerând că acordul de soluționare amiabilă este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării respectivei părți din cerere, Curtea a decis radierea prezentei cauze în partea referitoare la al doilea și al treilea reclamant, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Cu privire la prejudiciul material solicitat de către Valentin Mocanu, fiul primului reclamant defunct, Curtea a notat că, aparent,nu ar exista impedimente de ordin juridic pentru restitutio in integrum, id est identificarea și alocarea în proprietatea lui Valentin Mocanu a unui teren agricol. Respectiv, autoritățile naționale, sub supravegherea Comitetului de Miniștri, trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a pune capăt încălcării constatate de către Curte (a se vedea Ilgar Mammadov v. Azerbaidjan [MC], nr. 15172/13, §§ 147-155). În consecință, Curtea a respins cererea formulată de către fiul primului reclamant pentru prejudiciul material (Denisova și Moiseyevav. Rusia (satisfacție echitabilă), nr. 16903/03, § 14, 14 iunie 2011).

Cu referire la prejudiciu moral, Curtea a considerat că primul reclamant a suferit, într-o anumită măsură, în rezultatul încălcării dreptului său la respectarea proprietății, prevăzut de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și i-a acordat lui Valentin Mocanu, fiul primului reclamant defunct, suma de 3000 de euro pentru prejudiciul moral.

Ținând cont de materialele prezentate, Curtea a considerat necesar să-i acorde acestuia din urmă suma de 2540 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

[1]http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184426

Articole relaționate

Etichete

Distribuie