Ichim v. Republica Moldova

La 5 martie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Ichim v. Republica Moldova (cererea nr. 50886/08).

În contextul prezentei cauze, la 27 septembrie 2002 Consiliul local Durlești a decis să acorde reclamantei și altor trei familii câte o pătrime din terenul adiacent unui imobil.

La 29 iulie 2004 reclamanta a cerut instanței de judecată să oblige Consiliul or. Durlești să-i atribuie terenul în natură, motivându-și acțiunea prin faptul că nu avea acces la cota sa din teren, acesta fiind ocupat în mod abuziv de către ceilalți co-proprietari.

La 22 februarie 2005 Judecătoria Buiucani a admis acțiunea reclamantei şi a obligat Consiliul or. Durlești să repartizeze reclamantei terenul conform deciziei din 27 septembrie 2002, precum și titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Hotărârea nu a fost atacată cu apel și a devenit irevocabilă la 9 martie 2005.

La 4 aprilie 2005 reclamanta a prezentat titlul executoriu la Departamentul de executare Buiucani. La 8 iunie 2005 executorul judecătoresc a emis un proces-verbal cu referire la imposibilitatea executării titlului din motivul construcției neautorizate de către co-proprietari a unei anexe pe terenul reclamantei.

La 23 martie 2008 Primăria or. Durlești a depus la Judecătoria Buiucani o cerere de revizuire a hotărârii din 22 februarie 2005, invocând imposibilitatea executării şi apariţia unor circumstanţe noi.

Prin încheierea sa din 20 mai 2008, Judecătoria Buiucani a declarat cererea de revizuire inadmisibilă. Încheierea primei instanțe a fost atacată cu recurs de către Primăria or. Durlești. Prin decizia sa din 12 august 2008, Curtea de Apel Chișinău a admis cererea de revizuire, dispunând rejudecarea cauzei. După rejudecarea cauzei, Judecătoria Buiucani a respins acțiunea reclamantei, menționând, în general, că nici un proprietar nu putea obține separat un drept de proprietate asupra unui bun comun. Hotărârea respectivă a fost menţinută de către instanţele de apel şi recurs.

Reclamanta s-a plâns în fața Curții în baza Articolelor 6 § 1 și 13 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând neexecutarea în termen rezonabil a hotărârii din 22 februarie 2005. De asemenea, reclamanta a invocat încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice din cauza revizuirii unei hotărâri irevocabile în favoarea sa, fapt care i-ar fi încălcat dreptul la respectarea proprietății sale.

Curtea a reamintit că dreptul la un proces echitabil ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant a permis ca o hotărâre definitivă și executorie să rămână neexecutată în detrimentul unei părți (a se vedea Bourdov v. Rusia, nr. 33509/04, § 65, 15 ianuarie 2009). Totodată, Curtea a menționat că hotărârea definitivă în favoarea reclamantei a rămas neexecutată timp de aproximativ 36 de luni. Ținând cont de circumstanțele cauzei și argumentele invocate de către părți, Curtea a hotărât că a avut loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 din cauza neexecutării de către autorități a unei hotărâri judecătorești într-un termen rezonabil.

Cu referire la cererea de revizuire Curtea a menționat că nu a existat nici un motiv plauzibil pentru instanțele naționale de a dispune revizuirea unei hotărâri irevocabile în circumstanțele prezentei cauze. Curtea a reiterat că ea a examinat cauze în care au fost ridicate probleme similare celor din speță (a se vedea Lipcan v. Republica Moldova, 22820/09, § 18, 17 decembrie 2013) și că a constatat încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1. Prin urmare, Curtea a notat că nu a fost justificată redeschiderea procedurii şi a considerat că a avut loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 Protocolul nr. 1 din cauza încălcării principiului securităţii raporturilor juridice.

Astfel, Curtea i-a acordat reclamantei 2000 euro pentru prejudiciul moral și 70 euro în calitate de costuri și cheltuieli.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie