Hotărîrea BOTEZATU

Astazi, la 14 aprilie 2015, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (în continuare ”Curtea Europeană”)  a pronunțat hotărîrea în cauza Botezatu v. Republica Moldova (cererea nr. 17899/08).

Cauza se referă la executarea tardivă a unei hotărîri judecătorești de acordare a spațiului locativ de serviciu și la compensațiile insuficiente acordate la nivel național pentru această încălcare.

Reclamantul Radu Botezatu s-a născut în 1978, este cetățean al Republicii Moldova și activează în poliție.

În fața Curții Europene reclamantul s-a plîns, invocînd art. 6 din Convenție și art. 1 din Protocolul Adițional, de neexecutarea hotărîrii judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 21 iulie 2004, prin care i s-a acordat locuință de serviciu. În august 2012, această hotărîre a fost executată, prin urmare perioada de întîrziere a executării a constituit circa 87 luni.

Guvernul a solicitat Curții Europene să declare cererea inadmisibilă, deoarece reclamantul a pierdut statutul său de victimă după epuizarea remediilor la nivel național în temeiul Legii nr. 87 (Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.).

Reclamantul a contestat argumentele invocate de Guvern și a susținut că instanțele naționale n-au recunoscut în mod expres încălcarea drepturilor sale în temeiul articolului 1 din Protocolul 1 al Convenției și nu i-a compensat integral prejudiciul material, astfel reclamantul păstrîndu-și calitatea de victimă.

Curtea Europeană a remarcat că încălcarea “termenului rezonabil” de executare a fost recunoscută de Curtea de Apel Chișinău, reclamantului fiindu-i acordată suma de 44965 lei cu titlu de prejudiciu moral, precum și pentru costuri și cheltuieli. Totodată, Curtea de Apel a respins pretențiile reclamantului cu privire la compensarea cheltuielilor de chirie a unei locuințe alternative, din cauza că contractele de închiriere prezentate de reclamant nu au fost înregistrate în modul corespunzător.

Curtea Europeană a menționat că o decizie sau un remediu favorabil reclamantului nu este, în principiu, suficient pentru a-l priva de calitatea sa de „victimă”, decît dacă autoritățile naționale au recunoscut și au reparat integral încălcarea Convenției. În prezenta cauză, Curtea Europeană nu a găsit nici un motiv să se îndepărteze de constatările sale anterioare considerînd că reclamantul a suferit un prejudiciu material ca rezultat al imposibilității utilizării locuinței de serviciu, iar acest prejudiciu nu a fost compensat de instanțele naționale în temeiul Legii nr. 87.

În aceste condiții, deși autoritățile naționale au recunoscut încălcarea Convenției, Curtea Europeană a concluzionat că reclamantul nu a fost în măsură să obțină despăgubiri adecvate. Curtea Europeană a invalidat argumentele Curții de Apel precum că contractele de închiriere prezentate de reclamant trebuiau să fie înregistrate și, respectiv, reclamantul a avut un drept la compensații a chiriei, care nu a fost satisfăcut de instanțele naționale. Prin urmare, el poate pretinde calitatea de victimă în sensul articolului 34 al Convenției în ceea ce privește lipsa compensațiilor pentru prejudiciu material. Cît privește cuantumul compensațiilor acordate pentru prejudiciu moral, Curtea Europeană a considerat că instanțele naționale sunt în drept să acorde compensații mai reduse. Totuși, odată ajunsă cauza la Curtea Europeană după epuizarea remediului și constatată încălcarea Convenției, Curtea Europeană poate să compenseze diferența pentru prejudiciu moral și costuri și cheltuieli, luînd în calcul propriile sale proceduri.

Curtea Europeană a constatat încălcarea art. 6 și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, și în temeiul articolului 41 din Convenție, a acordat reclamantului suma de 9461 Euro cu titlu de prejudiciul material, 1300 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 112 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene.

A se vedea (în limba engleză)

Articole relaționate

Etichete

Distribuie