Ghid practic cu privire la admisibilitate


Direcţia Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei, a finalizat traducerea Ghidului Practic cu privire la Criteriile de Admisibilitate, perfectat de Departamentul Jurisconsulţilor a Curţii Europene a Drepturilor Omului, sarcina care a fost asumată de Statele semnatare a Declaraţiei de la Izmir, 27 Aprilie 2011 (p. B (1)b) şi care se înscrie în şirul larg de acţiuni de implementare a Declaraţiei Interlaken, 19 februarie 2010.

Ghidul Practic cu privire la Criterii de admisibilitate este menit să asiste potenţialii reclamanţi care intenţionează să adreseze o plîngere Curţii Europene şi care explică într-un mod accesibil principiile şi criteriile cu care operează Instanţa de la Strasbourg la examinarea şi admiterea cererilor spre consideraţiunea sa. Nu în ultimul rînd, în special acest Ghid este destinat profesioniştilor de drept (judecători, procurori, avocaţi şi altor persoane care participă şi asistă actul de justiţie efectuat la nivel naţional), şi nu numai, pentru a înţelege exact locul şi rolul Curţii Europene şi care sunt cerinţele impuse Înaltelor State Contractante prin Convenţia Europeană cu privire la Drepturile şi Libertăţile Fundamentale şi care ar putea fi aportul autorităţilor la remedierea şi prevenirea potenţialelor încălcări a drepturilor persoanelor. De asemenea Ghidul va fi util şi pentru alte autorităţi naţionale care explicit sau chiar indirect sunt chemate să respecte angajamentele asumate de Statele la momentul aderării la prevederile Convenţiei Europene.

De remarcat, că Ghidul nu este un set de norme sau practici care într-un fel sau altul obligă Curtea Europeană şi nu constituie cadrul legal cu care aceasta operează sau de care ar putea fi ţinută Instanţa Europeană. Acest Ghid constituie o compilare de practici judiciare deja bine definite a Curţii Europene prin care aceasta a interpretat şi a explicat prevederile Convenţiei. Mai mult, Ghidul se referă la practici şi jurisprudenţa Curţii Europene doar asupra unui aspect fundamental care priveşte doar criteriile de admisibilitate şi anume în ce măsură Curtea Europeană poate sau nu să-şi asume competenţa şi jurisdicţia de a examina o cerere în substanţă. Examinarea în fond a pretinselor violări şi principiile statuate de Curtea Europeană în acest sunt mult mai voluminoase şi nu pot izvorî din această compilație de practici judiciare. Relaţia între criteriile de Admisibilitate a unei cereri în faţa Curţii Europene şi principiile de interpretare a prevederilor materiale care instituie nemijlocit drepturile persoanelor, este deseori confundată chiar şi în rîndurile juriştilor profesionişti. Admisibilitatea priveşte în principiu problema are oare Curtea Europeană jurisdicţia de a examina plîngerea adresată împotriva unui sau mai multor State contractante la Convenţie, pe cînd examinarea în fond a pretinselor violări vizează aprecierea Instanţei de la Strasbourg dacă a avut loc ori nu în substanţă încălcarea drepturilor reclamantului.

Instituţiile Convenţiei, precum şi Statele Contractante la Convenţie speră că publicarea acestui Ghid va constitui primul pas pentru a întări mecanismul protecţiei oferite de Convenţie şi pentru a fortifica procedurile judiciare în faţa Curţii Europene. De asemenea, Ghidul este menit să contribuie la schimbare de practici şi cultură juridică a autorităţilor naţionale, care sunt primii apărători a drepturilor fundamentale ale omului şi ale altor persoane. Pentru a fi protejate drepturile acestea urmează a fi într-un mod constant înţelese şi conştientizate în primul rînd de autorităţi naţionale şi funcţionarii care servesc orice persoană care apare în faţa lor, fiind, practic, obligaţi să găsească o balanţă între interesele individuale şi acele obşteşti.

Vă invităm să consultaţi traducerea Ghidului şi să utilizaţi principiile indicate în acesta în activitatea cotidiană. De notat că Ghidul şi traducerea acestuia sunt libere pentru distribuire, drepturile de autor aparținînd Consiliului Europei, acesta nefiind pasibil de a fi obiectul comercializării sau altor servicii contra plată. Conţinutul acestui Ghid, precum şi Traducerea acestuia va putea fi supusă revizuirii editoriale şi/sau amendării ori complementării corespunzătoare, dacă va fi necesar.

Toate comentarii eventuale asupra traducerii Ghidului pot fi adresate Direcţiei Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei.


Găsiţi versiunea digitală a Ghidului la următoarea adresă electronică:

Ghid practic cu privire la admisibilitate