Erhan v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 2 martie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol a cauzei Erhan v. Republica Moldova (nr. 44909/13).

În fața Curții, Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), alegând admiterea unei acțiuni tardive de către instanțele naționale.

După comunicarea prezentei cereri Guvernului, Agentul guvernamental a solicitat revizuirea deciziei contestate de către reclamant, în fața Curții Supreme de Justiție, solicitând recunoașterea încălcării dreptului reclamantului la un proces echitabil și oferirea unui prejudiciul moral în acest sens.

În rezultat, prin decizia sa din 16 Februarie 2023, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție din cauza admiterii recursului tardiv al părții adverse, a oferit reclamantului 1.500 de euro în calitate de prejudiciul moral și o sumă pentru costuri și cheltuieli. Ulterior, prin decizia sa din 13 Aprilie 2022, Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul părții adverse, având în vedere tardivitatea acestuia.

Având în vedere rezultatul redeschiderii procedurilor la nivel național, Agentul Guvernamental a susținut că încălcările au fost remediate și solicitat Curții radierea prezentei cereri de pe rol, în baza Articolului 37 din Convenție. Cu toate acestea, reclamantul a obiectat rezultatul revizuirii deoarece nu beneficiase de executarea deciziei în favoarea sa, într-un termen rezonabil, și a considerat prejudiciul acordat ca fiind insuficient.

Cu referire la obiecțiile reclamantului, Curtea a notat că, prin decizia Curții Supreme de Justiție din 13 aprilie 2022, recursul părții adverse fusese casat, iar decizia favorabilă reclamantului fusese menținută. Prin urmare, Curtea a reținut că reclamantul are în continuare posibilitatea de a face uz de remediul național instituit în baza Legii nr. 87 din 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.

Iar referitor la prejudiciul acordat, Curtea a observat că reclamantul nu a înaintat propriile sale pretenții cu privire la prejudiciul moral, în fața instanței sesizate cu cererea de revizuire. Respectiv, reamintind jurisprudența sa bine-stabilită, Curtea nu a putut concluziona că procedura de revizuire nu îi oferise această posibilitate reclamantului.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (b) din Convenție, Curtea a constatat că prezenta cauză fusese soluționată la nivel național. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie