Efros v. Republica Moldova

     La 27 iunie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia sa în cauza Efros v. Republica Moldova (nr. 62380/11).
Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 5 §§ 1 și 3, precum și a Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”).
Guvernul, la rândul său, a formulat o declarație unilaterală în vederea remedierii încălcărilor invocate, totodată solicitând radierea cererii de pe rol în conformitate cu Articolul 37 din Convenție. În textul declarației sale Guvernul a recunoscut încălcarea Articolului 5 §§ 1 și 3, precum și a Articolului 8 din Convenție, și și-a asumat angajamentul de a compensa prejudiciul moral, dar și costurile și cheltuielile suportate de către reclamant, oferindu-i suma de 1500 de euro. Reclamantul nu a acceptat condițiile declarației.
Curtea a reamintit că poate radia cereri de pe rol conform Articolului 37 § 1 (c) atunci când Guvernul formulează o declarație unilaterală, în pofida faptului că reclamantul insistă asupra examinării cauzei (a se vedea, în mod particular, Tahsin Acar v. Turcia (obiecții preliminare) [MC], nr. 26307/95, §§ 75-77, CEDO 2003-VI). Ținând cont de termenii declarației, inclusiv de faptul că suma despăgubirii este în concordanță cu cea acordată în spețe similare, Curtea a considerat că examinarea cauzei în continuare nu mai este justificată.
Din acest raționament, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol în baza Articolului 37 § 1 (c) din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie