Deli v. Republica Moldova

     La 22 octombrie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Deli v. Republica Moldova (nr. 42010/06).
Conform circumstanțelor cauzei, reclamantul a reprezentat clientul său X. într-un proces de judecată împotriva lui Y. În cadrul şedinţei de judecată din 15 iunie 2006, reclamantul a pretins că el contestase anumite acte de intimidare a clientului său de către judecătorul B. Drept urmare, reclamantul a pretins că judecătorul l-ar fi ameninţat cu îndepărtarea din sală şi chiar cu arest administrativ.
Potrivit procesului verbal al şedinţei de judecată din 15 iunie 2006, instanţa a reţinut că în cadrul şedinţei de judecată reclamantul a manifestat un comportament neadecvat manifestat prin adresare nerespectuoasă faţă de reprezentantul pârâtei, M.G. De asemenea, instanţa a reţinut că, în procesul de audiere a lui X., reclamantul fusese avertizat în mod repetat în legătură cu încălcarea ordinii în şedinţa de judecată, manifestate prin expresii inadmisibile şi nesupunere la observaţiile preşedintelui şedinţei de judecată. În partea finală a procesului verbal, instanţa a dispus amendarea reclamantului în baza articolului 2007 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (manifestarea lipsei de respect faţă de instanţa de judecată).
Prin încheierea sa din 15 iunie 2006, un alt complet al Judecătoriei Ciocana a respins cererea reclamantului de recuzare a judecătorului care examinase inițial cauza.
La 19 iunie 2006 reclamantul a solicitat o copie a procesului verbal al şedinţei de judecată din 15 iunie 2006, însă nu a recepţionat un răspuns în acest sens. La 23 iunie 2006 reclamantul a depus o cerere de recurs prin intermediul Judecătoriei Ciocana, expediată în adresa Curţii de Apel Chişinău fără anexarea alegaţiilor de rigoare faţă de obiecţiile reclamantului în procesul verbal în litigiu.
Prin decizia sa irevocabilă din 6 iulie 2006, Curtea de Apel Chişinău a respins recursul reclamantului, reţinând că procedura de citare a reclamantului fusese îndeplinită.

     În fața Curții, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând lipsa de imparţialitate a judecătorului la aplicarea pedepsei contravenţionale. De asemenea, reclamantul s-a plâns de necitarea sa, în modul corespunzător, în faţa Curţii de Apel Chişinău, precum şi de eșecul instanţei de recurs de a-şi motiva decizia.
Curtea a notat că – din toate mecanismele căilor de atac puse la dispoziţia unui justiţiabil care pretinde lipsa de imparţialitate a judecătorului implicat în examinarea cauzei sale – niciunul nu a funcţionat în cauza dată. Deşi acest lucru face imposibilă stabilirea cu exactitate a părtinirii judecătorul B., un observator independent ar putea să fie îngrijorat, în mod absolut firesc, cu privire la apariţia unei astfel de prejudecăţi. Astfel, Curtea a concluzionat a existat o încălcare a principiului de imparţialitate, în baza testelor obiective şi subiective.
Referitor la chestiunea cu privire la participarea efectivă a reclamantului la şedinţa Curţii de Apel Chişinău, Curtea a reţinut că reclamantul nu a fost citat în modul corespunzător pentru a participa la judecarea cauzei sale, și, prin urmare, a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenţie şi sub acest aspect (a se vedea mutatis mutandis, Russu v. Moldova, nr. 7413/05, § 27, 13 noiembrie 2008; Godorozea v. Moldova, nr. 17023/05, § 31, 6 octombrie 2009 şi Rassohin v. Moldova, nr. 11373/05, § 34, 18 octombrie 2011).
Curtea a acordat reclamantului 1500 euro pentru prejudiciul moral şi 17 euro pentru costuri şi cheltuieli.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie