Curtea Supremă de Justiție a pus punct în dosarul Gemeni

La 9 iunie 2021 Curtea Supremă de Justiție a examinat câteva cereri de revizuire în contextul executării hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (nr. 1988/06), respingând cererea de revizuire a reclamanților, după ce despăgubirea pentru prejudiciul material acordată de CtEDO le-a fost achitată în totalitate.

La cererea reclamanților (în calitate de acționari minoritari cu 41,85%), printr-o decizie irevocabilă din 6 februarie 2003, instanțele naționale de judecată au dispus lichidarea S.A. „Gemeni”. Ulterior, de asemenea la solicitarea reclamanților, prin decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție din 3 martie 2004, aceștia au obținut aproximativ 71% din suprafața totală a imobilelor S.A. „Gemeni” în proprietate privată.

La 20 iulie 2005, Curtea Supremă de Justiție a admis o cerere de revizuire, casând deciziile irevocabile de mai sus, și a trimis cauza la rejudecare în fond. Prin ulterioarele decizii ale Curții Supreme de Justiție din 14 decembrie 2006 și 25 ianuarie 2007 a fost anulată lichidarea S.A. „Gemeni” și, respectiv, partajarea patrimoniului acesteia. Toate aceste decizii au stat la baza adresării reclamanților la CtEDO.

Prin hotărârea sa definitivă din 13 decembrie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că avusese loc o încălcare a drepturilor reclamanților la un proces echitabil din cauza casării unei hotărâri irevocabile în favoarea acestora, contrar garanțiilor oferite de Articolul 6 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Convenția”), precum și a dreptului lor de proprietate, garantat de prevederile Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Deoarece chestiunea cu privire la acordarea despăgubirii pentru prejudiciul provocat, în special cel material, nu era pregătită pentru soluționare, aceasta a fost rezervată pentru o procedură ulterioară. CtEDO a hotărât că fusese încălcat principiul certitudinii juridice din cauza casării unor hotărâri irevocabile în favoarea reclamanților (și a altor două persoane), care – în cadrul procedurii de lichidare a companiei – din acționari minoritari cu 41,85% din acțiunile lor deținute în S.A. „Gemeni” deveniseră proprietari a mai mult de două treimi din imobilele întregului complex de clădiri, în rezultatul unor proceduri judiciare despre care ceilalți acționari, aparent, nu cunoscuseră. În acea hotărâre nu sunt explicate și alte circumstanțe care au determinat instanțele naționale să adopte încheierea din 20 iulie 2005, unele dintre acestea regăsindu-se abia în hotărârea Curții din 18 februarie 2020, prin care au fost acordate despăgubiri pentru prejudiciul moral și material. Astfel, CtEDO a obligat Guvernul Republicii Moldova, inter alia, fie să le restituie aproximativ o treime din imobilele care le reveniseră reclamanților după lichidarea S.A. „Gemeni” (libere de orice grevări), fie să le achite 2,12 milioane de euro. În schimb, reclamanții trebuiau să-i transmită Guvernului acțiunile deținute actualmente de către aceștia în cadrul S.A. „Gemeni”.

Luând în considerare constatările Curții și consecințele negative ale încălcărilor, pe care reclamanții continuau să le suporte la momentul pronunțării hotărârii Curții din 18 februarie 2020, au fost depuse mai multe cereri de revizuire în baza art. 449 lit. h) din Codul de procedură civilă, solicitându-se revenirea la situația anterioară încheierii din 20 iulie 2005. Cu toate acestea, ținând cont de complexitatea și incertitudinea procedurii de anulare a grevării bunurilor imobile în litigiu, S.A. „Gemeni” a propus Guvernului să preia asupra sa achitarea sumei de 2,12 milioane de euro în beneficiul reclamanților în schimbul cedării în favoarea sa a acțiunilor deținute de către reclamanți în S.A. „Gemeni”.

Astfel, în rezultatul mai multor negocieri, ținând cont de refuzul reclamanților de a participa la acestea, Guvernul Republicii Moldova a luat decizia să semneze un contract de tranzacție cu S.A. „Gemeni” prin care ultima se obliga să achite Guvernului 2,12 milioane de euro și o parte substanțială a dobânzii de întârziere în schimbul retragerii cererii de revizuire prin care se solicita revenirea la situația din 2005. De asemenea, Guvernul se obliga să-i cedeze S.A. „Gemeni” acțiunile reclamanților care i-ar fi revenit după achitarea acelei sume.

Respectivul contract de tranzacție a fost semnat la 5 mai 2021. S.A. „Gemeni” a achitat Guvernului Republicii Moldova sumele prevăzute în contract la 26 mai 2021, Guvernul transferându-le reclamanților trei ore mai târziu. Despre acest fapt a fost notificată Curtea Supremă de Justiție, ea fiind informată despre renunțarea Guvernului la cererea sa de revizuire din moment ce hotărârea CtEDO a fost executată de către Guvern în totalitate, în modul prevăzut în hotărâre.

La 9 iunie 2021 Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o încheiere prin care a luat act de faptul că Guvernul și-a onorat în totalitate obligația de executare a hotărârii CtEDO în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova, respingând astfel celelalte cereri de revizuire, deoarece drepturile reclamanților au fost restabilite.

Astfel, datorită eforturilor considerabile depuse, Guvernul Republicii Moldova a reușit deopotrivă să execute hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, economisind peste 47 de milioane de lei de la bugetul național, precum și să păstreze integritatea unei afaceri importante pentru economia Republicii Moldova.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie