Construct Confort S.R.L. v. Republica Moldova

La 28 mai 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Construct Confort S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 16974/15).

În speță, la 24 decembrie 2012 și, respectiv, 21 iunie 2013 societatea reclamantă, Construct Confort S.R.L., a depus două cereri de chemare în judecată prin care a solicitat anularea deciziilor emise de către Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni în anumite cazuri de încălcare fiscală.

Prin hotărârea sa din 26 decembrie 2013, Judecătoria Strășeni a admis acțiunile integral. Reprezentantul Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni nu a fost prezent la data pronunțării hotărârii respective, deși fusese citat legal cu privire la data și ora ședinței.

La 5 februarie 2014 Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni a depus o cerere de apel, fără să solicite repunerea în termenul de declarare a apelului. Prin încheierea sa din 3 septembrie 2014, Curtea de Apel Chișinău a restituit apelul ca fiind depus în afara termenului legal.

La 9 septembrie 2014 Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni a depus recurs împotriva încheierii instanței de apel. Prin decizia sa din 8 octombrie 2014, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul depus de către Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni, a casat încheierea Curții de Apel din 3 septembrie 2014, dispunând restituirea cauzei pentru judecarea apelului în fond, în instanța de apel.

Prin decizia sa din 28 ianuarie 2015, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul depus de către Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni și a casat hotărârea Judecătoriei Strășeni din 26 decembrie 2013, cu emiterea unei noi hotărâri de respingere ca neîntemeiată a acțiunii depuse de către societatea reclamantă împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat Strășeni cu privire la anularea deciziilor asupra cazului de încălcare a legislației fiscale.

La 31 martie 2015 societatea reclamantă a depus recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 28 ianuarie 2015. Prin încheierea sa irevocabilă din 10 iunie 2015. Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de către societatea reclamantă.

Societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând că instanțele judecătorești naționale au dispus anularea în mod arbitrar a unei hotărâri judecătorești definitive pronunțată în favoarea sa, prin admiterea unui apel depus în afara termenului legal, id est 30 de zile.

Curtea a notat că termenul pentru depunerea cererii de apel de către Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni împotriva hotărârii din 26 decembrie 2013 expirase la 27 ianuarie 2014 și, prin urmare, apelul din 5 februarie 2014 fusese depus în afara termenului legal. Astfel, Curtea a notat că instanțele naționale au încălcat principiul securității raporturilor juridice și, respectiv, dreptul societății reclamante la un proces echitabil garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție. De asemenea, Curtea a statuat că avut loc și încălcarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, stabilind că soluția dispusă de către instanțele judecătorești după admiterea cererii tardive de apel a generat încălcarea dreptului companiei reclamante la respectarea bunurilor sale.

Curtea a acordat societății reclamante 15544.66 euro pentru prejudiciul material, 2000 de euro pentru prejudiciul moral și 487 euro în calitate de costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie