Consocivil S.A. și Zelinschi v. Republica Moldova

La 28 mai 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Consocivil S.A. și Zelinschi v. Republica Moldova (cererile nr. 27773/05 și 5314/06).

La originea cauzei se află două cereri, id est Consocivil S.A. (cererea nr. 27773/05, în continuare „compania reclamantă”) și Maria Zelinschi și Igor Zelinschi (cererea nr. 5314/06, în continuare „reclamanți”).

Compania reclamantă și reclamanții s-au plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor lor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând că anularea hotărârilor irevocabile pronunțate în favoarea lor a încălcat principiul securității raporturilor juridice și, prin urmare, dreptul la respectarea bunurilor lor.

Cu referire la cererea nr. 27773/05, Curtea a reiterat principiile generale cu privire la statul de drept și principiul securității raporturilor juridice enunțate anterior în mai multe hotărâri ale sale (Roșca v. Republica Moldova, nr. 6267/02, §§ 24-25, 22 martie 2005 și Oferta Plus SRL v. Republica Moldova, nr. 14385/04, §§ 97-98, 19 decembrie 2006). Referindu-se la circumstanțele prezentei cauze, id est anularea unei hotărâri irevocabile pronunțate în favoarea companiei reclamante, Curtea și-a reiterat poziția că reexaminarea unui cauze doar din cauza existenței a două puncte de vedere cu privire la același subiect constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil (Gridan și alții v. România, nr. 28237/03, § 16, 4 iunie 2013).

Cu referire la cererea nr. 5314/06, Curtea a reiterat faptul că admiterea unei cereri de revizuire pe motiv că au fost descoperite circumstanțe noi, în absența unor argumente din partea instanțelor naționale cu privire la motivele pentru care asemenea circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei nu ar fi putut fi cunoscute și prezentate la examinarea cauzei în fond, constituie o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Popov v. Republica Moldova (nr. 2), nr. 19960/04, §§ 48-54 și Oferta Plus SRL, citată supra, §§ 103-107). Prin urmare, Curtea a stabilit că aceste elemente sunt suficiente pentru a concluziona că, în prezenta cauză, Curtea Supremă de Justiție a utilizat procedura de revizuire într-o manieră incompatibilă cu principiul securității raporturilor juridice.

În consecință, Curtea a constatat că în ambele cauze a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, acordând companiei reclamante 1500 de euro pentru prejudiciul moral și 1100 euro în calitate de costuri și cheltuieli, iar reclamanților 142000 euro pentru prejudiciul material.

Actualmente hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie