Braga v. Republica Moldova și Midgard Terra S.A. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

     La 17 martie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauzele Braga v. Republica Moldova și Midgard Terra S.A. v. Republica Moldova (cererile nr. 59351/12 și 41538/13).
Reclamantele s-au plâns în fața Curții de încălcarea drepturilor lor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din cauza casării hotărârilor judecătorești irevocabile pronunțate în favoarea lor.
Ținând cont de similitudinea faptelor și a problemelor juridice invocate în cererile menționate, Curtea a decis să le conexeze și să le examineze împreună în cadrul unei proceduri, în conformitate cu Articolul 42 § 1 din Regulamentul Curții.
Curtea a constatat că deși fuseseră pronunțate hotărâri irevocabile în favoarea reclamantelor, acestea au fost casate în rezultatul admiterii unor cereri de revizuire.
În cererea nr. 59351/12, hotărârea a fost casată din cauza apariției unor circumstanțe noi, id est imposibilitatea părții opuse de a o executa.
În cererea nr. 41538/13, cererea de revizuire a fost depusă la un an după ce hotărârea devenise irevocabilă, iar Curtea de Apel Chişinău nu a răspuns în niciun fel la excepția de inadmisibilitate invocată de compania reclamantă bazată pe tardivitatea cererii.
Curtea a reiterat că ea a examinat anterior cauze similare în care a constatat încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Macovei și alții v. Moldova, nr. 19253/03 și alte 5 cereri, §§ 44-50, 25 aprilie 2006, Tudor-Auto S.R.L. și Triplu-Tudor S.R.L. v. Moldova, nr. 36341/03 și alte 2 cereri, §§ 47-48, 9 decembrie 2008, și Sfinx-Impex S.A. v. Republica Moldova, nr. 28439/05, §§ 22-23).
Ținând cont de circumstanțele cauzei și de argumentele prezentate de părți, Curtea nu a constatat niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie diferită în prezentele cauze.
În lumina jurisprudenței sale în această materie, Curtea a considerat că în aceste cauze Curtea de Apel a utilizat procedura de revizuire într-o manieră incompatibilă cu principiul securității raporturilor juridice și a constatat încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
În consecință, Curtea a acordat reclamantelor câte 3600 euro pentru prejudiciul moral.
Curtea a decis rezervarea aspectului cu referire la prejudiciul material pentru o procedură ulterioară, invitând Guvernul și reclamantele să o informeze în decurs de trei luni despre orice acord la care ar putea ajunge.
Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie