Belan v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 9 februarie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Belan v. Republica Moldova (nr. 25853/12).

În prezenta cauză, reclamanta s-a plâns în fața Curții în baza Articolelor 8 şi 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând pretinsa ingerinţă arbitrară în dreptul său la respectarea domiciliului său şi lipsa unui remediu efectiv la nivel naţional pentru remedierea pretinsului drept încălcat. Guvernul a prezentat observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. Acestea au fost expediate în adresa reclamantei, care a fost invitată să-și prezinte poziția sa, însă nu a urmat niciun răspuns la scrisoarea Curții.

Printr-o scrisoare recomandată din 21 ianuarie 2022, reclamanta a fost notificată că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 10 decembrie 2021, nefiind solicitată prelungirea termenului respectiv.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a nu a găsit niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, ea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie