Direcția agent guvernamental

bureaucracyeste o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei, care îşi exercită activitatea în domeniul atribuit, conform competenţei sale, în conformitate cu Regulamentul Ministerului Justiţiei, regulamentul său de organizare şi funcţionare, ordinele şi alte acte ale Ministrului Justiţiei şi indicaţiile conducerii ministerului. Rolul direcției este de asista Agentul Guvernamental în activitatea sa de reprezentare în fața Curții Europene, de supraveghere a măsurilor de executare a Hotărârilor/Deciziilor Curții Europene și de implementare a standardelor Convenției la nivel național.

Direcția asigură:

- acordarea asistenței necesare Agentului guvernamental în realizarea sarcinii de reprezentare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

- examinarea în modul stabilit a fiecărei cereri comunicate de Curtea Europeană Guvernului;

- colectarea materialelor necesare întocmirii observațiilor și comentariilor Guvernului pe marginea cererilor pendinte la Curtea Europeană;

- elaborarea proiectelor de observații, comentarii și a altei corespondențe a Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cererilor, asupra pretențiilor de satisfacție echitabilă pretinse de reclamanți, aflate pe rolul Curții Europene depuse împotriva Republicii Moldova;

-elaborarea proiectelor eventualelor acorduri de reglementare amiabilă, declarațiilor unilaterale în cauzele notificate de Curtea Europeană Guvernului;

- elaborarea proiectelor cererilor privind solicitarea retrimiterii cauzei spre examinare în fața Marii Camere a Curții Europene;

-examinarea și avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter juridic la solicitarea autorităților publice și altor organe de resort privind aplicabilitatea prevederilor Convenției și explicarea principiilor relevante din jurisprudența Curții Europene;

- participarea, în modul stabilit, la lucrările din cadrul organizațiilor internaționale, ale comisiilor bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor autorități și instituții în domeniul justiției;

- organizarea și ținerea evidenței deciziilor și hotărârilor Curții Europene pronunțate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent;

- acordarea asistenței necesare Agentului Guvernamental în realizarea sarcinii de supraveghere a corectitudinii măsurilor adoptate de către autorități în vederea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene pronunțate în privința Republicii Moldova;

- transmiterea spre executare Ministerului Finanțelor a hotărârilor și deciziilor Curții Europene împotriva Moldovei în vederea achitării sumelor stabilite printr-o hotărârile a Curții Europene sau a celor convenite în cadrul acordurilor de reglementare amiabilă și ulterior autorizate printr-o decizie a Curții Europene;

- notificarea, în numele Agentului Guvernamental, a autorităților naționale de resort despre hotărârile și deciziile Curții Europene, pronunțate în cauze împotriva Republicii Moldova și despre eventualele modalități de evitare a unor încălcări similare pe viitor ale prevederilor Convenției, însoțite de recomandarea unor măsuri cu caracter general și individual după caz;

- traducerea hotărârilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent, precum și transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial a hotărârilor respective sau a rezumatelor acestora, după caz;

- diseminarea pe alte căi de publicare, inclusiv prin publicarea comunicatelor de presă în numele direcției, a hotărârilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent, precum și a altei jurisprudențe ale Curții Europene relevante după caz;

- informarea autorităților naționale interesate despre evoluția jurisprudenței Curții Europene în vederea prevenirii unor eventuale încălcări similare ale drepturilor omului garantate de prevederile Convenției;

- exercitarea altor atribuții la indicația conducerii direcției, a Agentului Guvernamental sau a conducerii Ministerului.