Direcția Generală Agent Guvernamental

bureaucracyeste o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei, care îşi exercită activitatea în domeniul atribuit, conform competenţei sale, în conformitate cu Regulamentul Ministerului Justiţiei, regulamentul său de organizare şi funcţionare, ordinele şi alte acte ale Ministrului Justiţiei şi indicaţiile conducerii ministerului. Rolul Direcției este de asista Agentul Guvernamental în activitatea sa de reprezentare în fața Curții Europene, de supraveghere a măsurilor de executare a Hotărîrilor/Deciziilor Curții Europene și de implementare a standartelor Convenției la nivel național. Structura Direcției include :

Direcția reprezentare la CEDO

Direcția Reprezentare la CEDO asigură

-acordarea asistenței necesare Agentului guvernamental în realizarea sarcinii de reprezentare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

-examinarea în modul stabilit a fiecărei cereri comunicate de Curtea Europeană Guvernului;

- colectarea materialelor necesare întocmirii observațiilor și comentariilor Guvernului pe marginea cererilor pendinte la Curtea Europeană; – elaborarea proiectelor de observații, comentarii și a altei corespondențe a Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cererilor, asupra pretențiilor de satisfacție echitabilă pretinse de reclamanți, aflate pe rolul Curții Europene depuse împotriva Republicii Moldova; -elaborarea proiectelor eventualelor acorduri de reglementare amiabilă, declarațiilor unilaterale în cauzele notificate de Curtea Europeană Guvernului;

-elaborarea proiectelor cererilor privind solicitarea retrimiterii cauzei spre examinare în fața Marii Camere a Curții Europene;

-examinarea și avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter juridic la solicitarea autorităților publice și altor organe de resort privind aplicabilitatea prevederilor Convenției și explicarea principiilor relevante din jurisprudența Curții Europene;

-participarea, în modul stabilit, la lucrările din cadrul organizațiilor internaționale, ale comisiilor bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor autorități și instituții în domeniul justiției.

Direcția analiză și executare a hotărîrilor CEDO

Direcția analiză și executare a hotărîrilor CEDO asigură

- organizarea și ținerea evidenței deciziilor și hotărîrilor Curții Europene pronunțate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent;

-acordarea asistenței necesare Agentului Guvernamental în realizarea sarcinii de supraveghere a corectitudinii măsurilor adoptate de către autorități în vederea executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene pronunțate în privința Republicii Moldova;

- transmiterea spre executare Ministerului Finanțelor a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene împotriva Moldovei în vederea achitării sumelor stabilite printr-o hotărîrie a Curții Eurpene sau a celor convenite în cadrul acordurilor de reglementare amiabilă și ulterior autorizate printr-o decizie a Curții Europene;

-notificarea, în numele Agentului Guvernamental, a autorităților naționale de resort despre hotărîrile și deciziile Curții Europene, pronunțate în cauze împotriva Republicii Moldova și despre eventualele modalități de evitare a unor încălcări similare pe viitor ale prevederilor Convenției, însoțite de recomandarea unor măsuri cu caracter general și individual după caz;

- traducerea hotărîrilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent, precum și transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial a hotărîrilor respective sau a rezumatelor acestora, după caz;

-diseminarea pe alte căi de publicare, inclusiv prin publicarea comunicatelor de presă în numele Direcției generale, a hotărîrilor și deciziilor pronunțate de Curtea Europeană în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de respondent, precum și a altei jurisprudențe ale Curții Europene relevante după caz;

-informarea autorităților naționale interesate despre evoluția jurisprudenței Curții Europene în vederea prevenirii unor eventuale încălcări similare ale drepturilor omului garantate de prevederile Convenției;

-exercitarea altor atribuții la indicația conducerii Direcției generale, a Agentului Guvernamental sau a conducerii Ministerului.

Direcția contencios

Direcția contencios asigură

- reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată și în instituțiile de arbitraj naționale în litigiile a căror parte este Ministerul Justiției;

- solicitarea informațiilor, efectuarea studiilor și analizelor necesare reprezentării intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale;

- acordarea suportului metodologic și consultativ reprezentanților autorităților în procesele pe cauzele specificate la literele a)-c) din punctul 15 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;

- elaborarea și prezentarea ministrului justiției a notelor informative privind cererile și cauzele de importanță majoră pentru Guvern, potrivit punctului 15 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012, cu prezentarea ulterioară a acestora Prim-ministrului;

- instituirea și ținerea Registrului cabinetelor/birourilor asociate de avocați selectate de autorități pentru reprezentarea intereselor statului în anumite categorii de cauze și asigurarea actualizării anuale a acestuia;

- ținerea Registrului ofertelor, prevăzut la punctul 44 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012;

- activitatea de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanților intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj internaționale;

- efectuarea auditului juridic al cauzelor la care participă autoritățile, precum și al altor cauze, la solicitarea acestora;

- efectuarea analizei practicii judiciare în litigiile cu participarea autorităților;

- coordonarea activității de reprezentare și acordarea ajutorului metodologic autorităților care reprezintă interesele statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale;

- stabilirea cerințelor privind evidența și raportarea cu privire la litigiile aflate pe rol în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale care vizează autoritățile statului;

- exercitarea altor atribuții la indicația conducerii Direcției generale, a Agentului Guvernamental sau a conducerii Ministerului.

A se vedea pentru detalii REGULAMENTUL Direcției